TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG-SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG BÌNH

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG 
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Giám đốc: Mai Đức Vinh

+ Điện thoại: 052.3822177/111

+ Email: vinhmd.stc@quangbinh.gov.vn

- Phó giám đốc: Trần Ngọc Lâm

+ Điện thoại: 052.3822177/119

+ Email: lamtn.stc@quangbinh.gov.vn

I. Chức năng
Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công được thành lập theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình; sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .
Biên chế của Trung tâm được giao đến năm 2013: 11 biên chế sự nghiệp (09 viên chức và 02 hợp đồng 68) và 04 biên chế sự nghiệp tự trang trải. 
Biên chế hiện có: 11 người. Trong đó 05 viên chức trong biên chế, 04 nhân viên hợp đồng và 02 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài chính Quảng Bình.
Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công có 3 phòng :
- Phòng Hành chính – Tổng hợp
- Phòng Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật
- Phòng Đào tạo và Tư vấn dịch vụ
II. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Trung tâm và các phòng ban
Lãnh đạo Trung tâm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo lĩnh vực được phân công , các đồng chí lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc giải quyết, xử lý công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong một số trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc của đồng chí Phó giám đốc Trung tâm.
Ngoài nhiệm vụ được phân công trên, Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Sở phân công thực hiện.
Trong quá trình điều hành nhiệm vụ được phân công, Phó giám đốc Trung tâm phải thường xuyên cập nhật, báo cáo cho Giám đốc Trung tâm để nắm được tình hình, giúp cho Giám đốc Trung tâm chỉ đạo điều hành chung.
Trưởng phòng Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật chịu sự quản lý trực tiếp của Phó Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Đào tạo và tư vấn dịch vụ chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Trung tâm, cán bộ, viên chức trong các phòng chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng. Mỗi cán bộ, viên chức phải thực hiện nghiêm túc quy định làm việc của đơn vị, chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Trưởng phòng và lãnh đạo Trung tâm. Thực hiện giờ giấc làm việc theo đúng quy định của Văn phòng Sở.
Cán bộ khi triển khai nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch thực hiện và thông qua Trưởng phòng kiểm tra ký duyệt trước khi trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt; chủ động tổ chức thực hiện; định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm các phòng báo cáo kết quả hoạt động của Phòng cho Giám đốc Trung tâm. 
Cán bộ được cử đi công tác hoặc tập huấn, hội nghị phải có chương trình, kế hoạch trước; sau thời gian kết thúc chậm nhất 03 ngày phải báo cáo kết quả, nội dung với Trưởng phòng.
Trường hợp nghỉ việc riêng trong vòng 1 ngày thì phải báo cáo Trưởng phòng. Từ 02 ngày trở lên phải báo cáo Lãnh đạo Trung tâm, nhưng tối đa không được quá 03 ngày.
III. Nhiệm vụ
1. Công tác quản lý và triển khai ứng dụng CNTT của ngành Tài chính
- Tham mưu cho Giám đốc về định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thống kê tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng CNTT, công tác thống kê của Sở nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung.
- Quản lý và Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính tại Sở, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô hình và định hướng của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. 
- Quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động nút mạng hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính (Bao gồm hệ thống mạng LAN nội bộ, đường truyển hạ tầng truyền thông của Sở và các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố), Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng.
- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trong nội bộ Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Ban Tài chính xã, phường, thị trấn và các đơn vị dự toán ngân sách của địa phương.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, kế toán, ngân sách do Sở Tài chính phân công; tập huấn, triển khai các phần mềm ứng dụng cho các phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố và các Ban Tài chính xã, phường, thị trấn và hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo cho các phần mềm ứng dụng được hoạt động liên tục. 
- Vận hành, cung cấp, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử (Website) của Sở Tài chính. 
- Đầu mối thực hiện công tác thống kê, phân tích dự báo tại các đơn vị Tài chính trên cùng địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
2. Công tác Dịch vụ Tài chính công
- Tư vấn về pháp luật tài chính, chính sách, chế độ tài chính, kế toán doanh nghiệp, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, kế toán phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Tư vấn các dịch vụ về giá và các phương án giá.
- Liên doanh, liên kết tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, kế toán cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện dịch vụ làm đại lý cho Bộ Tài chính phát hành các biểu mẫu, hoá đơn, chứng từ theo chế độ cung ứng cho các tổ chức kinh tế xã hội và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Cung ứng dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.
- Thực hiện quản lý tổ chức, nhân sự, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
3. Nhiệm vụ khác
- Công tác tổ chức, nhân sự của Trung tâm.
- Công tác quản trị văn phòng, văn thư....
IV. Phân công nhiệm vụ cụ thể
1. Giám đốc Trung tâm :
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các nhiệm vụ sau :
- Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự; 
- Xây dựng các kế hoạch công tác hàng năm;
- Chỉ đạo, triển khai các dịch vụ về tài chính công trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tài khoản của đơn vị;
- Xử lý các văn bản đi, đến.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Đào tạo và tư vấn dịch vụ.
2. Phó Giám đốc Trung tâm
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách. Điều hành công tác chung khi Giám đốc Trung tâm đi vắng và báo cáo lại kết quả cho Giám đốc Trung tâm để tiếp tục điều hành.
Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách triển khai công tác quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.
3. Phòng Hành chính – Tổng hợp
- Chức năng, nhiệm vụ chính: Giúp Lãnh đạo Trung tâm về công tác quản trị, hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm; xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để phục vụ hoạt động của đơn vị.
- Đầu mối thực hiện công tác thống kê, phân tích dự báo tại các đơn vị Tài chính trên cùng địa bàn.
- Phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức các lớp đào tạo, sử dụng chuyên giao các phần mềm ứng dụng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
4. Phòng Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ Kỹ thuật
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về định hướng phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng CNTT, công tác thống kê của Sở Tài chính nói riêng và các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn nói chung.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai, phát triển các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tài chính, kế toán, ngân sách trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính tại Sở Tài chính, và Trung tâm, đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô hình và định hướng của Bộ Tài chính và Sở Tài chính. 
- Thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.
- Vận hành và theo dõi hoạt động nút mạng hạ tầng truyền thông. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng.
- Hỗ trợ trực tiếp, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật trong nội bộ Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Ban Tài chính xã, phường, thị trấn và các đơn vị dự toán ngân sách của địa phương.
- Lập mô hình, phương án kỹ thuật, phối hợp với các phòng trong Sở Tài chính thực hiện từng bước việc kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở Tài chính với hệ thống máy tính Bộ Tài chính, Cục thuế, KBNN tỉnh và các đơn vị dự toán trong hệ thống tài chính của địa phương liên quan. 
- Chịu trách nhiệm cài đặt, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh
- Phối hợp với phòng Đào tạo và tư vấn dịch vụ theo dõi và cập nhật thông tin lên trang Web của Sở Tài chính và Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công.

- Cấp mã số đơn vị  quan hệ với ngân sách 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
5. Phòng Đào tạo và Tư vấn dịch vụ
Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo hàng năm của Trung tâm, cụ thể như sau:
- Chịu trách nhiệm chính tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài chính, kế toán, ngân sách. 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính.
- Viết bài, sưu tầm thông tin lên quan đến chế độ, chính sách chuyên ngành tài chính để cập nhật thường xuyên lên trang Web của Sở Tài chính và Trung tâm.
- Tham mưu cho Lãnh đạo liên kết tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, kế toán cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ, tư vấn nghiệp vụ kế toán và sử dụng phần mềm cho kế toán các đơn vị sử dụng phần mềm.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quyết toán, lập báo cáo, sổ sách tài chính, kế toán cho các đơn vị có nhu cầu.
- Tư vấn pháp luật về tài chính, chính sách, chế độ tài chính, kế toán doanh nghiệp, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán chủ đầu tư. Cung cấp thông tin về chính sách , pháp luật, chế độ quản lý tài chính, ngân sách, giá cả, tài sản công, kế toán phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
- Tư vấn các dịch vụ về giá và các phương án giá.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Quyết định 347/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tin học & Dịch vụ Tài chính công