Giới thiệu về hệ thống phần mềm Tabmis

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân Sách và Kho bạc (TABMIS - Treasury And Budget Management Information System) là một cấu phần quan trọng nhất trong dự án Cải cách Quản lý Tài Chính Công (PFMRP) của Bộ Tài chính Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án Cải cách tài chính công là:

1. Hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách của Bộ Tài chính.

2. Nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công; hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập của quốc gia.

3. Xây dựng kế hoạch tài chính và chi tiêu trung hạn và Tăng cường năng lực quản lý nợ nhà nước của Bộ Tài chính và Chính phủ.

TABMIS: Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp với mục tiêu cụ thể trong phạm vi dự án này: Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc tích hợp hiệu quả trong toàn hệ thống KBNN; kết nối với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, các Bộ sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính các cấp (TW và địa phương). Trong tương lai, TABMIS sẽ được kết nối đến các đơn vị sử dụng ngân sách tạo điều kiện phát huy hết hiệu quả của một hệ thống quản lý tích hợp ERP (Enterprise Resourses Planing – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) với các quy trình ngân sách khép kín, tự động, thông tin quản lý tập trung, cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời và minh bạch.

Kiến trúc TABMIS dựa trên khuôn mẫu quản lý tài chính và ngân sách đã được kiểm chứng thực tế và tuân theo các chuẩn mực kế toán quốc tế. TABMIS sử dụng giải pháp phần mềm trọn gói Oracle Financials đã chuẩn hóa cho Mô hình khu vực Công. Giải pháp này phục vụ được mô hình kế toán tiền mặt, kế toán tiền mặt sửa đổi hay kế toán dồn tích, nó đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống phục vụ cho các chính sách đang trong quá trình thay đổi. Những hệ thống tương tự đã được triển khai ở một số khu vực như ở Bộ Tài chính Trung Quốc, Chính quyền Miền Tây Australia và Chính quyền Bang Victoria Australia.

Tải bộ cài tabmis 2020

Tin liên quan

Cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS

Cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS

DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và p...