Cơ cấu tổ chức

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

-Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Hỗ trợ kỹ thuật.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý của Giám đốc Sở Tài chính.

Viên chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm giao và tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm về các lĩnh vực có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

1. Số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ của Trung tâm được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền giao cho Sở Tài chính.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; hàng năm, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế viên chức, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức bộ máy. Bố trí, sử dụng viên chức, người lao động của Trung tâm theo đề án vị trí việc làm và chức danh nghề nhiệp, tiêu chuẩn ngạch và phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Giám đốc Trung tâm tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Tài chính xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh, bổ sung.

Theo Quyết Định số 1490/QĐ-UBND ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình

Tin liên quan

Giới thiệu về Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

Giới thiệu về Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có ch...
Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 11/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đ...