Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giám sát tài chính, ngân sách cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2022

22/08/2022
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức n...

Tập huấn, hướng dẫn văn bản quy định mới cho cán bộ Ngành Tài chính và kế toán tổng hợp các ngành

22/08/2022
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức n...

Tổ chức khóa học đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng

22/08/2022
Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật, tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, chuẩn hóa về trình ...