Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021

Ngh định s 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 ca Chính ph v vic gia hn thi hn np thuế giá tr gia tăng (GTGT), thuế thu nhp doanh nghip (TNDN), thuế thu nhp cá nhân (TNCN) và tin thuê đất trong năm 2021

Chính sách gia hn thơi gian np thuế năm 2021 s có thêm nhiu ngành, lĩnh vc được gia hn.

Lĩnh vc sn xut s có thêm các ngành ngh sau: xut bn, đin nh, sn xut chương trình truyn hình, xut bn âm nhc; khai thác du thô, khí đốt; sn xut đồ ung; sn xut than cc, du m tinh chế; sn xut hóa cht; sn xut sn phm t kim loi đúc sn; sn xut mô tô, xe máy; sa cha, bo dưỡng, lp đặt máy móc thiết b.

Lĩnh vc kinh doanh, dch v s có thêm các ngành: phát thanh, truyn hình; lp trình máy vi tính, dch v tư vn và các hot động khác liên quan đến máy vi tính; dch v thông tin; dch v h tr khai khoáng.

S thuế được gia hn thi gian np trong năm 2021 bao gm:

1. Thuế GTGT: s thuế phi np t tháng 3 - tháng 8/2021 hoc phi np ca quý 1, quý 2/2021. Theo đó, Thi gian gia hn là 05 tháng đối vi s thuế giá tr gia tăng t tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thi gian gia hn là 04 tháng đối vi s thuế giá tr gia tăng ca tháng 7 năm 2021, thi gian gia hn là 03 tháng đối vi s thuế giá tr gia tăng ca tháng 8 năm 2021. Thi gian gia hn ti đim này được tính t ngày kết thúc thi hn np thuế giá tr gia tăng theo quy định ca pháp lut v qun lý thuế. C th như sau:

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 3 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 9 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 4 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 5 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 6 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 7 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế tháng 8 năm 2021 chm nht là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế quý 1 năm 2021 chm nht là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

- Thi hn np thuế giá tr gia tăng ca k tính thuế quý 2 năm 2021 chm nht là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Thuế TNDN: s thuế tm np ca quý 1, quý 2 năm 2021; gia hn trong 3 tháng.

- Riêng thuế GTGT, thuế TNCN ca h cá nhân kinh doanh: toàn b s thuế ca năm 2021; gia hn đến ngày 30/12/2021.

- Tin thuê đất: s tin thuê phi np k đầu năm 2021; gia hn 6 tháng k t ngày 31/5/2021.

Để được gia hn tin thuế và tin thuê đất theo quy định ti Ngh định này, người np thuế phi np đủ các khon tin thuế, tin thuê đất đã được gia hn np thuế theo quy định ti Ngh định s 41/2020/NĐ-CP và tin chm np phát sinh tương ng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Ngh định có hiu lc thi hành k t ngày ký.