Cơ cấu tổ chức

03/04/2022
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Nhân sự

18/07/2022
Giới thiệu về nhân sự Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công

Giới thiệu về Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

03/04/2022
Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có ch...