Giới thiệu về Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

Giới thiệu về Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính Công

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

I. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc Sở Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài chính tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Tài chính; tổ chức thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và các dịch vụ tài chính công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính về tổ chức, biên chế và hoạt động.

3. Trung tâm có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức triển khai ứng dụng CNTT- Tham mưu Giám đốc Sở về định hướng phát triển và ứng dụng CNTT, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về ứng dụng CNTT của ngành Tài chính.- Triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động về ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý về tài chính, ngân sách, kế toán, quản lý giá, tài sản công trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến lĩnh vực CNTT, làm đầu mối quản lý triển khai ứng dụng CNTT, đồng thời hướng dẫn thực hiện các phần mềm ứng dụng trong công tác tài chính, kế toán, ngân sách, quản lý giá, quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.- Tổ chức, điều hành, quản lý hệ thống mạng máy tính tại Sở Tài chính đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất, liên tục và thông suốt theo mô hình và định hướng của Bộ Tài chính và Sở Tài chính.- Lập mô hình, phương án kỹ thuật kết nối hệ thống mạng máy tính của Sở Tài chính và hệ thống hạ tầng thông tin ngành tài chính. Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị hệ thống có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng.- Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý giá, tài sản công.- Tham gia thẩm định và giúp việc cho các Ban Quản lý, Tổ, Dự án CNTT của ngành Tài chính và UBND tỉnh.

c) Phối hợp thực hiện công tác thống kê tài chính, công khai tài chính - ngân sách, thu thập thông tin, dữ liệu từ các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính tại địa phương và cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tài chính.- Phối hợp với Ban Biên tập trang web của Sở Tài chính quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử (website) của Sở Tài chính.- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

d) Thực hiện cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (khi được Lãnh đạo Sở ủy quyền) theo quy định.

đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ tài chính

- Chuyển giao các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ hoạt động quản lý về tài chính - ngân sách, kế toán, giá, tài sản theo yêu cầu.

- Cung cấp các biểu mẫu, hóa đơn, biên lai, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; tài liệu chuyên ngành cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tư vấn về pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, giá, tài sản và tài sản công.

- Tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đơn vị có chức năng thực hiện tư vấn, thẩm định giá (giá trị tài sản, hàng hóa; giá trị doanh nghiệp).

- Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo chỉ tiêu kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền giao; các lớp dịch vụ và thực hiện liên kết với các tổ chức đào tạo để tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách, nghiệp vụ chuyên môn về quản lý tài chính

– ngân sách; giá cả; kiểm toán; đại lý thuế; hải quan… theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính giao.

2. Quyền hạn

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được giao.- Tự chủ về tài chính trong phạm vi dự toán được duyệt, nguồn thu được phép sử dụng và các nguồn kinh phí huy động khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Giám đốc Sở.

- Thu các khoản thu từ cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật

- Ký kết các hợp đồng và phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết Định số 1490/QĐ-UBND ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình

Tin liên quan

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 11/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đ...