Những điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Việc ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP đã tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho bên thứ ba trong quá trình thi công xây dựng, đảm bảo khôi phục bồi thường nhanh chóng, đầy đủ để hoạt động xây dựng được thông suốt, tạo sự yên tâm cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Nghị định này còn tạo điều kiện thuận lợi cho DNBH, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.Nghị định số 20/2022/NĐ-CP được bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:

Thứ nhất, bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Theo đó, đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bắt buộc) đối với bên thứ ba là nhà thầu thi công xây dựng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu được tính như sau:

  (i) đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất;

  (ii) đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Thời hạn bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được quy định trong khoảng thời gian cụ thể như tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, bổ sung quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở phù hợp với tập quán quốc tế và quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm miễn là tổn thất theo tập quán quốc tế không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Hải Phương – Cục QLGSBH