Giới thiệu về hệ thống phần mềm Tabmis

22/08/2022
Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân Sách và Kho bạc (TABMIS - Treasury And Budget Management Information System) là một cấu phần quan trọng nhất trong dự án Cải cách Quản l...

Cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp DAS

20/04/2022
DAS- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy và đơn vị sự nghiệp có thu. Qua nhiều năm hình thành và p...