Tổ chức các khóa học về đấu thầu và thẩm định giá

Tổ chức các khóa học về đấu thầu và thẩm định giá

Để trang bị và cập nhật nâng cao những kiến thức, kỷ năng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật, tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu, đầu thầu qua mạng và thẩm định giá. Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công liên kết với các đơn vị có trình độ chuyên môn tổ chức chiêu sinh 03 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ Đấu thầu và Thẩm định giá cho cán bộ của Quý cơ quan có nhu cầu tại Quảng Bình. Cụ thể như sau:

1. Lớp “Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản”

- Đối tượng: Là lãnh đạo, chuyên viên quản lý và trực tiếp làm công tác đấuthầu của cơ quan, đơn vị nhà nước; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kháccó nhu cầu.

- Thời gian: 03 ngày. Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022.

- Nội dung: Theo chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản quy định Thông tưsố 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019.

- Học phí (chứng chỉ đào tạo về đấu thầu bắt buộc): 1.000.000 đồng/01 họcviên/01 khóa học (Đã bao gồm tài liệu; Học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại).

- Địa điểm: Thành phố Đồng Hới.

- Quyền lợi của học viên: Được cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đốivới lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT. Đượcgiảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp vướng mắc trong công việc… 

2. Lớp “ Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia”

- Đối tượng: Là lãnh đạo, chuyên viên quản lý và trực tiếp làm công tác đấuthầu của cơ quan, đơn vị nhà nước; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kháccó nhu cầu.

- Thời gian: 02 ngày. Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022.

- Nội dung: Theo chương trình đào tạo quy định tại Thông tư số08/2022/TT-BKHĐT ban hành ngày 31/5/2022. Hướng dẫn các văn bản quyđịnh, quy trình đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Học phí: 1.200.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Đã bao gồm tài liệu;Học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại).

- Địa điểm: Thành phố Đồng Hới.

- Quyền lợi của học viên: Được cấp Chứng nhận tham gia khóa đào tạo vềđấu thầu qua mạng. Được giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp vướng mắc trongcông việc…

3. Lớp “Đào tạo Nghiệp vụ thẩm định giá”

- Đối tượng: Là lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp làm công tác quản lý, sửdụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị nhà nước; và các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân khác có nhu cầu.

- Thời gian: 16 buổi. Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022.

- Hình thức học: trực tuyến.

- Nội dung: Theo chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá quy địnhtại Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 và Thông tư số11/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 của Bộ Tài chính.

- Học phí: 5.000.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (Đã bao gồm tài liệu).

- Quyền lợi của học viên: Được cấp Chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ thẩmđịnh giá. Được giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp vướng mắc…

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công xin thông báo để các cơquan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu liên hệ đăng ký tham gia các khóa học trên(có phụ lục mẫu đăng kí thám gia khóa học kèm theo). 

Mọi thắc vướng hoặc nhu cầu xin liên hệ tại : Phòng Tổng hợp - Trung tâmTin học và Dịch vụ Tài chính công. Điện thoại số: 0232.3817989. Email:trungtamtaichinhcong@gmail.com trước ngày 30/9/2022.

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết